STRUCTURES
Lucienne  Smagala  s’interroge  dans son travail artistique quant au mystère de la construction 
identitaire de l’homme.  Son  tout récent travail d’artiste a été  inspiré par les archives du temple
protestant. Ces œuvres ont été réalisées à l’occasion de son exposition au Temple Saint-Etienne de
Mulhouse en 2014.  L’artiste  met  en dialogue  son dernier cycle autobiographique  Patterns et les  plans
de constructions ou des anciennes gravures d’architecture du Temple.
Les  multiples transformations des sites d’architecture  au fil des siècles réalisées à partir des plans  
d’architecte   transformait leurs  «l’identité ».
Tout comme   les patrons de couture qui  constituent le point de départ de la création d’un vêtement, 
influencent   sur l’identité de l’homme qui le porte.
Dans le cycle Structures l’artiste  met en parallèle  la symbolique du monde de travail de l’architecte, celui
qui conçoit ses plans d’architecture et la symbolique  du monde de la couturière  avec ses patrons de 
couture afin d’y trouver les passerelles formelles ou  transcendantales, celles de la construction
identitaire…
PATTERNS
(Topologie des contenants)
C’est le monde des patrons de couture, des modèles  que nous retrouvons dans les œuvres de Lucienne
Smagala, peints ou collés,  ils prennent  différentes  formes et rencontrent une histoire…
Le concept  de Patterns est envisagé ici  comme un modèle identitaire,  à travers d’un regard personnel,
l’identification des formes gardées en  mémoire, une mémoire d’enfance de l’artiste passé dans l’atelier de
couture de sa mère.
Les différents cycles du même  thème est une tentative  d’envisager  la surface du tableau dans sa
tridimensionnalité.
Les lignes droites, obliques qui  le composent dans un premier lieu  sont là pour apporter une première
lecture du sujet-pattern, model.
Lors de l’étape suivante  le sujet est abordé à travers des découpages, des bouts de tissus, des fragments
de l’histoire personnelle,  des lettres en feutrine…
Une autre  composante du tableau est la couleur, parfois enrichie par une touche légère  d‘une teinte  du 
rouge, du jaune ou du  bleu  en complétant ainsi le sujet artistique…
Les recherches artistiques de Lucienne Smagala touchent  la question d’Identité, cherchent  à  faire un
lien entre la culture de ses origines et la culture française.
Une tentative de l’analyse artistique  du processus de  leur intégration et de l’identification culturelle à
travers   son histoire personnelle, celle de son enfance dans l’atelier de couture.
Cette démarche artistique n’est rien d’autre qu’un regard sélectif  de l’artiste sur certains éléments de la 
culture et  sa transformation en regard  tridimensionnel  des éléments  de la  mémoire, des ressentis et
des références culturelles.

                                                                                              Irmina Dubaniowska-Kutek,Varsovie (Pl)
                                                                                              Historienne d’artURBAN FACTORY
Le projet Urban factory  est né en 2010  en Pologne à Zielona Gora , dans une ville frontalière avec
Allemagne et  riche de son passé  industriel textile du XIX siècle  lorsque j’ai pu accompagner  une friche
industrielle  (une  ancienne usine textile ) dans sa  transformation vers une nouvelle identité .
Ce projet artistique a raisonné en écho   quant à  la transformation du DMC de Mulhouse,
une ville    frontalière  également avec l’Allemagne et  riche en patrimoine industriel textile.
Cette transformation passait par la destruction partielle  afin de prendre la nouvelle forme -un lieu de vie  -
des lofts ou des ateliers du travail de ses nouveaux habitants.
Une transformation -  un symbole de la quête identitaire…une quête identitaire européenne ?
Lors de mes visites sur les lieux, j’ai pu prendre des photos, ramasser les objets du passé, rencontrer les
ouvriers, les architectes sur place tout au long de chantier…
Ils étaient  tous très soucieux de préserver les  traces du passé  de l’ancien  usine, de sa mémoire
ouvrière  comme si ces traces étais « du ciment » afin de  bâtir une nouvelle Forme  Identitaire de ce
sites  exceptionnels  aujourd’hui
Ainsi le cycle Urban Factory  est né…


-A-
-B-
-C-
CV
CV_GB
-D-
-E-
-F-
Flowers_1
Flowers_1
Flowers_1
Flowers_1
-G-
-H-
-I-
index
-J-
-K-
-L-
-M-
Master
-N-
-O-
-P-
Patterns_2
Patterns_3
Patterns_4
-Q-
-R-
-S-
Structures_1
Structures_2
Structures_3
-T-
-U-
Urban_Factory_1
Urban_Factory_2
-V-
-W-
-X-
-Y-
-Z-
Top
STRUKTURY - MEDYTACJE
Odwołując się do słów Prousta, iż "artysta nie wymyśla, lecz odkrywa" tak i tym razem artystka L.S.
dzięki swej niezwykle bogatej wyobraźni i wrażliwości właśnie o d k r y w a przed widzem "nowe światy"
zaklęte w ulotnych momentach , olśnieniach, które zazwyczaj towarzyszą medytacji tworząc klimat
głębokiej refleksji.
Tytuł prezentowanego cyklu prac "Medytacje" zawiera istotne elementy jakimi są linie i figury
geometryczne scalone z materiałem wyjściowym jakim stała się archtektura sakralna.Linie to już znane z
poprzednich cyklów- "linie życia",'Linie tożsamości",które wytyczyły kierunek artystycznego zaistnienia i
refleksji cyklu pt."Patterns-Topologia tożsamości".
Architektura, kolor, i linia w jednej przestrzeni to jak triduum znaku,elementu,cząstki podstawowej.
Jednocześnie pytanie i odpowiedź o prawdę, egzystencję,sens ludzkiego losu. Elementy te swoim bytem
skupiają uwagę odbiorcy.Są istotnym detalem, czasami podkreślanym barwą dla wywołania pożądanego
wewnętrznego napięcia, uniesienia,które po chwili zostaje wyciszone zamkniętą przestrzenią obrazu
czym prowokuje do refleksji i naturalnej nostalgii.
L.S stworzyła dzieło z fragmentów swojej własnej pamięci i o d k r y w a ją przed widzem , zaprasza do
wspólnego estetycznego i kulturowego doznania.Zaprasza do wspólnej medytacji. Skłania do
zastanowienia właśnie poprzez ten a nie inny fragment rzeczywistości. Uzmysławia ,iż życie to ciągły
zbiór fragmentów większej całości a w końcu i ta całość też przynależy do czegoś jeszcze większego...
Problem tożsamości odbiorcy , każdego z nas, z tego powodu jest więc oczywisty. W cyklu 'Medytacje"
artystka L.S w subtelny ale i odważny artystyczny sposób prowokuje i stawia pytania o kondycję
współczesnego człowieka.
To, co widzialne wychodzi poza płaszczyznę obrazu i w oczywisty sposób budzi skojarzenia.Detal,
element eliminuje to, co niekonieczne. Widzimy tylko to, co niezbędne by odzyskać chwilę by ją odnaleźć
na nowo.By się nią delektować i zatopić w medytacyjnym olśnieniu nad własnym losem, kontemplując
fragmenty własnych doświadczeń,własnej rzeczywistości.
Unikalna mentalna łącznośc odbiorcy z obrazem, jego siła i przekaz to właśnie tajemnica niezwykłego
cyklu pt. Medytacje" na jaką nie każdy artysta może sobie pozwolić. Dojrzałość artystyczna i mądrość
człowieczej egzystencji jaką o d k r y ł a artystka L.S w prezenowanym cyklu "Medytacje" nie często się
zdarza bo i do samej medytacji niełatwa przecież droga prowadzi.

                                                                                                     Dr Agnieszka Kopeć,Wrocław, (Pl)

Top
Top
PATTERNS

Patterns - (Topologia tożsamości)  to cykl prac, w których autorka Lucienne Smagala wykorzystuje do
komunikacji z odbiorcą szablon krawiecki.
W bogaty sposób (przy użyciu różnych technik), korzystając  z własnej wyobraźni, wprowadza odbiorcę w
świat znaków - symboli współistnienia perspektywy psychologicznej, socjologicznej oraz semiotyczno-
strukturalnej.
Komunikacja ta  wyzwala czynnik humanistyczny i transcendentalny.
Artystka adaptuje ogólnie przyjęty i zrozumiały dla każdego odbiorcy  schemat linii i cyfr aby swobodnie
przejść od prac malarskich do geometrii trzeciego wymiaru -rzezby.
Refleksja artystki koncentruje się na topologii  tożsamości pojmowanej nie tylko w odniesieniu do
jednostki ale też w ramach danej społeczności oraz kultur.


Patterns - (topologie d’identité)  est un cycle dans lequel Lucienne Smagala utilise un patron de couture 
afin de communiquer avec le spectateur.
En s’appuyant sur  les différentes techniques, elle fait appel à  son imaginaire et invite le spectateur dans
le monde des signes-symboles .Elle fait articuler dans son travail  la perspective  psychologique,
sociologique et sémiotique-structurel.
Cette communication révèle un élément humaniste et transcendantal.
L’artiste adopte un principe des lignes et des chiffres communément compréhensif afin de passer de la
peinture vers la géométrie de la 3-eme dimension -  la sculpture.
Sa réflexion concerne la topologie d’identité qu’elle envisage dans son aspect individuel et culturel.

                                                                                                       Dr Agnieszka Kopeć, Wrocław (Pl)
Top

LUCIENNE SMAGALA